Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız

Ailem Bilgi Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) olarak bizler siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahip olmamız ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, adres, kimlik bilgileri, resim, lokasyon,) yine anılan yasalara uygun surette toplayabilmekte ve işleyebilmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da verdiğiniz açık rızanıza ya da Kanun’da tanınan istisnalara istinaden, Şirketimiz tarafından belirlenen kapsam ve amaçlar dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda belirtilmiştir:

 1. Portalda belirtilen muhtelif hizmetlerin sağlanması ve bunların sağlanmasına ilişkin süreçlerin ilerletilmesi
 2. Hizmet alınan, işbirliği yapılan veya iş ortağı olan kişilerle ilişkilerin yönetimi ve ilgili iş veya hizmetin temini
 3. Şirketimiz ile aranızda sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli işlemlerin yürütülmesi
 4. Üyelere özel kişisel içeriklerin hazırlanması
 5. Hizmetin temininde üyelerin istatistiksel analizinin, değerlendirmesinin yapılması
 6. Şirket’in finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi
 7. Şirketin ürün ve hizmetlerinin önerilmesi ve tanıtılması için gerekli aktivitelerin planlanması ve icrası
 8. Şirket’in hukuk işlerinin icrası/takibi
 9. Personel istihdamına ilişkin süreçlerin yönetimi ve yürütülmesi
 10. Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 11. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 12. Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası
 13. Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 14. Veri Sahibinin talep ve şikâyet yönetimi
 15. Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi
 16. Yetkili devlet kurumlarına mevzuata göre bilgi verilmesi

 

Şirketimiz yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde elde ettiği kişisel verileri Kanun’un 8. Maddesine uygun olarak, verilerin saklanması ve depolanması veya sair amaçlarla birlikte çalıştığımız yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere (Aktif Yazılım Bilişim ve İletişim Çözümleri San. Tic. A.Ş. de dahil, mevcut ve ilerideki iştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, haleflerimiz, hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, iş ortağı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler (hukuk ve vergi danışmanları, bankalar, bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizlere hizmet sunabilmemiz için işbirliği yaptığımız veya yapabileceğimiz hizmet tedarikçilerimiz) aktarabilmektedir.

Kişisel verileriniz elektronik ortamlarda toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz:

 1. Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz gün) içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
 8. Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme.

Buna göre Şirketimize veri sahibinden gelecek yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara azami 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır. Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

İptal için ESC...